Одржливо работење

Стратешкиот пристап кон одржливоста и развојот групата го базира на етичкото работење на сите компании и желбата да придонесе кон создавање на подобра средина за вработените, партнерите и пошироката општествена заедница, со постигнување на добри деловни резултати и високо ниво на одговорност за животната средина.

Паралелно со дефинирањето на основните насоки за развој и организација на работењето, поставување на стратешките приоритети и земајќи го предвид влијанието на своето работење, Нелт Група останува доследна на практиката на известување за одржливост, која започна во 2016 година.

Извештаите можете да ги преземете  овде.