Мислења обележани со: Небојша и Ранко

Небојша Шапоњиќ е нов член на УО на Стопанската комора на Србија

Визија за модернизација на коморниот систем и зајакнување на СКС.

više