Мислења обележани со: Ненад Ракочевиќ

Србија и Нелт ми го вратија чувство на припадност

Ненад Ракочевиќ, менаџер за оперативна извонредност на Nelt Група

više