Мислења обележани со: Отпад

Сертификат за придонес во намалувањето на емисијата на CO2

Nelt во 2018 година оствари исклучителен придонес.

više

Придонес на Нелт кон заштитата на животната средина

Компанијата придонесува кон намалување на количините отпад кој завршува на депониите, а со тоа и кон помала емисија на CO2.

više