Мислења обележани со: Секопак

Придонес на Нелт кон заштитата на животната средина

Компанијата придонесува кон намалување на количините отпад кој завршува на депониите, а со тоа и кон помала емисија на CO2.

više