Мислења обележани со: Србија

Србија и Нелт ми го вратија чувство на припадност

Ненад Ракочевиќ, менаџер за оперативна извонредност на Nelt Група

više