Мислења обележани со: хала

Нелт отвори нова хала за складирање во Источно Сараево

Новата хала за складирање на компанијата Nelt д.o.o. официјално е отворена на 10 октомври.

više