Nelt është spikatur si shembulli i kompanisë të vetëdijshme ekologjike

Nelt avatar Nelt 16.07.2020.

Partneri shumëvjeçar i Nelt-it në procesin me sistemimin e mbeturinave të ambalazhit, Sekopak, paraqiti kompaninë tonë si shembull i praktikës së mirë në platformën e vet EKO LAB.

Sekopak këtë platformë e sajoi me qëllimin që të informojë publikun për ekonominë cirkulare, riciklimi, zhvillimit të qëndrueshëm dhe të mbrojë mjedisin jetësor, në të njëjtën kohë, të tregojë arritjet e kompanisë në këtë fushë dhe të inkurajojë firmat e tjera që të investojnë burimet e veta në mënyrën ekologjike të biznesit.

Partneriteti i Sekopak-ut dhe Nelt-it daton që në vitin 2016 kur është nënshkruar kontrata për bashkëpunimin. Me këtë Sekopak u bë operatori i Nelt-it për sistemimin e mbeturinave të ambalazhit. Qëllimi i bashkëpunimit është sortimi efikas dhe përgatitja e mbeturinave të ambalazhit për riciklimin e mëtejshëm, me të cilën përmbushen kriteret e larta të ruajtjes së mjedisit jetësor.