Robert Jenovai në ngjarjen “HR Week”

Nelt Group avatar Nelt Group 18.11.2020.

Drejtor Ekzekutiv për Burimet Njerëzore në Grupin Nelt

Robert Jenovai, Drejtor Ekzekutiv për Burimet Njerëzore në Grupin Nelt, mori pjesë në ngjarjen më të madhe të BNj në rajon, “HR Week”.

Roberti foli në ditën e përmbylljes së konferencës, më 27 nëntor, duke prezantuar lidhjen midis BNj dhe biznesit dhe duke shpjeguar cilat janë pritjet nga funksioni modern dhe i pozicionuar në mënyrë strategjike i BNj në organizatë.

Gjatë pesë ditëve të kohëzgjatjes, nga 23 deri më 27 nëntor, u diskutua për qasjen strategjike ndaj burimeve njerëzore, për zhvillimin e talenteve në këtë fushë dhe për tema të shumta të ngjashme.