Albânia

Nelt Sh.p.k.

Endereço:
Rr. Dhaskal Todri, Kashar, 203
Tirana, Albânia

O telefone:
+355 4 2454718

TIN:
K51414005B