Albanija

Nelt sh.p.k.

Adresa:
Rr. Dhaskal Todri, Kashar, 203
Tirana, Albanija

Telefon:
+355 4 2454718

PIB:
K51414005B