Kosovo*

Nelt L.L.C.

Adresa:
Rr. Sadik Shala nr.146
14000, Lipjan, Kosovo*

Telefon:
+381 ( 0) 38 549 402