Kosovo

Nelt L.L.C.

Adresa:
Rr. Sadik Shala nr.146
14000, Lipjan, Kosovo

Telefon:
+381 ( 0) 38 549 402