Politika kvaliteta i sertifikati

Upravljanje kvalitetom i odlučivanje zasnivamo na procenama rizika i procesnom pristupu. Aktivnosti su koncipirane prema PDCA (plan – do – check – act) ciklusu, što znači da su aktivnosti planske i praćene analizom uz predloge za unapređenja. Implementirali smo sistem upravljanja rizicima u skladu sa ISO 31000 međunarodnim standardom i sertifikovali smo implementirane sisteme ISO: 9001 – za upravljanje kvalitetom, HACCP – za bezbednost hrane, kao i GDP – za primenu dobre prakse u distribuciji lekova. Sertfikacije su realizovane od strane vodećih sertifikacionih tela u skladu sa zahtevima standarda međunarodne organizacije za standardizaciju.

Sertifikati koje poseduju kompanije Nelt Grupe