Kosovo

Nelt L.L.C.

Endereço:
Rua: Rr Sadik Shala nr.146
14000, Lipjan, Kosovo

 

O telefone:
+381 (0) 38 549 402