Kosovë*

Nelt L.L.C.

Adresë:
Rr. Sadik Shala nr. 146
14000, Ljipljan, Kosovë*

Telefon:
+381 (0)38 549 402