Ndërmjetësimi doganor

Ofrojmë shërbimin e marrjes së çertifikatave, vërtetimeve, çertifikatave dhe lejeve sanitare, veterinare dhe të tregut. Kompania në Serbi mori statusin AEO – e subjektit ekonomik të autorizuar, ndërsa në Mal të Zi statusin e një Pjesëmarrësi të privilegjuar në procedurën doganore. Falë kësaj, klientëve u sigurohet doganimi i shpejtë, niveli i lartë i sigurisë, duke rezultuar në kohë më të shkurtër të transportit, në uljen e shpenzimeve dhe përmirësime të tjera shoqëruese gjatë përmbushjes së kërkesave të klientëve. Brenda kompleksit logjistik në adresën Maršala Tita 206, 11272, Dobanovci, janë në dispozicion mbi 3.000 metra katror depo doganore për magazinimin e mallrave doganore.