Biznesi i qëndrueshëm

Qasjen strategjike të qëndrueshmërisë dhe të zhvillimit, Grupi Nelt e bazon në biznesin etik të të gjitha kompanive dhe synimit që të kontribojë në krijimin e mjedisit më të mirë për të punësuarit, partnerët dhe bashkësisë shoqërore më të gjerë, bashkë me realizimin e rezultateve të mira të biznesit dhe shkallë e lartë e përgjegjësisë ndaj mjedisit jetësor. Duke u bërë anëtar i Marrëveshjes globale të Kombeve të Bashkuara, Grupi u obligua edhe më tepër për respektimin e principeve të përcaktuara të biznesit përgjegjës.

Paralelisht me përcaktimin e drejtimeve themelore të zhvillimit dhe të organizimit të biznesit, me respektimin e prioriteteve strategjike dhe me marrjen parasysh të ndikimit të biznesit të vet, Grupi Nelt është konsekuent ndaj praktikës së informimit për qëndrueshmërinë të filluar në vitin 2016. Në atë mbështetet në metodologjinë botërore më relevante për informimin mbi qëndrueshmërinë. Global Reporting Initiative (GRI), e cila mundëson stejkhodlerëve të marrin pamje të qartë të ndikimit të një organizate, me treguesit standart dhe preciz të rezultateve.

Raportet mund t’i shkarkoni këtu