Procesi i përzgjedhjes

Procesi i përzgjedhjes në kompaninë tonë është objektiv dhe transparent – para procesit të përzgjedhjes, të gjithë kandidatët marrin informacion se si do të duket, dhe pas mbylljes së konkursit, ata marrin informacion për rezultatin. Varësisht nga pozicioni, aplikohen qasje të ndryshme që, përveç intervistave me kandidatët, mund të përfshijnë teste, ushtrime grupore ose individuale. Gjatë procesit, punonjësit e sektorit të burimeve njerëzore si dhe punonjësit e sektorëve të tjerë bashkëpunojnë me kandidatët, ekspertët në fushat e tyre të biznesit.

Nelt-i dëgjon me kujdes nevojat e kandidatëve për t’u ofruar atyre një punë sipas preferencave të tyre.