Shpërndarja e mallrave të konsumit

Konsumatorëve finalë u garantohen disponueshmëria e plotë e mallrave nga Portofoli i shpërndarjes Nelt. Çdo ditë përpiqemi për një qëllim ideal të shpërndarjes – 100% të produkteve në 100% të objekteve, për 100% të kohës.