Дистрибуција на стока со широка потрошувачка

На крајните потрошувачи им се гарантира целосна достапност на стоки од портфолиото за дистрибуција на Нелт. Секојдневно се стремиме кон идеалната дистрибутивна цел – 100% од производите во 100% од објектите, за 100% од времето.