Политика за квалитет и сертификати

Управувањето со квалитетот и донесувањето одлуки ги засноваме на проценки на ризик и процесниот пристап. Активностите се конципирани според PDCA (plan – do – check – act) циклусот, што значи дека се плански и дека ги следи анализа со предлози за унапредување. Имплементиравме систем за управување со ризици согласно ISSO 31000 меѓународниот стандард и ги сертифициравме имплементираните системи ISO: 9001 – за управување со квалитет, HACCP – за безбедност на храна, како и GDP – за примена на добра практика во дистрибуцијата на лекови. Сертификациите се реализирани од страна на водечките сертификациони тела во согласност со барањата на стандардите на меѓународната организација за стандардизација.

Сертификати што ги поседуваат компаниите на Нелт Групa