Дистрибуцијa

Компаниите на Нелт Група дистрибуираат производи за широка потрошувачка, тутунски, фармацевтски и козметички производи. Квалитетот на услугите, познавањето на брендовите и добрата покриеност на пазарот ги издвојуваат нашите компании во однос на конкуренцијата, и ги прават водечки дистрибутерски компании на пазарите на кои работат. Деловната ефикасност се базира на четири поврзани функционални единици: планирање на залихи, продажба, trade маркетинг и сервис на клиенти.