Медиа центар

Овој сегмент на страницата наменет е пред се за медиумите. Тука се наоѓаат клучните извештаи и информации, вести, линкови, логоа, материјали и контакти кои ќе ја олеснат глобалната комуникација и претставувањето на компанијата Нелт Група.

Нелт Цо д.о.о. Београд
Маршала Тита 206
11272 Добановци
Телефон: + 381 (0) 11 3779 100
Е-маил: pr@nelt.com