Царинарско посредување

Ние нудиме услуги како: набавување на потребните сертификати, атести, санитарни, ветеринарни и пазарни уверенија и дозволи. Компанијата во Србија доби статус AEO – Oвластен стопански субјект, а во Црна Гора статус на Привилегиран учесник во царинската постапка. Благодарение на ова, на клиентите им се овозможува брзо царинење, висок степен на безбедност и сигурност, што резултира со пократко време на транспорт, намалување на трошоците како и други подобрувања поврзани со задоволување на барањата на клиентите. Во рамките на логистичкиот комплекс, на адреса Маршал Тито 206, 11272, Добановци, на располагање се преку 3.000 m2 царинско складиште за сместување на царинска стока.