Доработка и прилагодување

Во согласност со зголемената потреба на нашите клиенти на пазарот да понудат производи прилагодени на навиките на потрошувачите, развивме сервиси на доработка (препакување, означување) и прилагодување (формирање на специфични комерцијални пакувања, промотивни и акциски сетови) на стоки за широка потрошувачка, прехранбени, фармацевтски и технички производи, како и рекламни материјали.