„Tri linije“ interne revizije

Nelt avatar Nelt 22.08.2020.

Autor: Marija Đorđević, specijalista interne kontrole i revizije Nelt Grupe

TRI LINIJE ZA EFIKASNIJU INTERNU KONTROLU

Novi model „Tri linije“ je pomakao internu reviziju sa tradicionalnog, već prevaziđenog „inspekcijskog“ nastupa ka tome da se ponaša kao pouzdani saveznik koji je u stanju da pruži nezavisni uvid i podrži poslovne odluke orijentisane na rizik na svim nivoima organizacije. Model pozicionira internog revizora ne samo kao „analitičara“ simptoma već i kao „dijagnostičara“ uzroka neefikasnog upravljanja rizikom, internim kontrolama i performansama.

Makroekonomska kretanja i promene zahtevaju evoluciju profesije interne revizije. Panorama rizika u organizacijama i van njih se razvija mnogo brže nego ranije i stoga se procesi interne revizije moraju razvijati brže, omogućavajući aktivnostima da se obavljaju brzinom u skladu sa izloženostima riziku. Imajući to u vidu, u avgustu 2018. Institut internih revizora (IIA, The Institute of Internal Auditors) je inicirao reviziju modela Tri linije odbrane da bi u julu ove godine bio objavljen IIA model Tri linije, osavremenjen model Tri linija odbrane.

Tokom dve decenije primene (sa većim obimom korišćenja u poslednjih pet godina) mnoge organizacije su koristile sada bivši model, privučene njegovom jednostavnošću u opisivanju odgovornosti za upravljanja rizicima i kontrolama u tri odvojene linije. Istovremeno, model je služio i revizorima da na jednostavan način upoznaju organizaciju i javnost sa svojom ulogom i položajem. Model je imao široku primenu, posebno u finansijskim institucijama. Nema sumnje da su zakonska regulativa, propisi, kodeksi, politike i drugi okviri (kao što je COSO 2017 ERM) uticali na značaj i prisustvo modela u organizacijama.

Kritičari su tom starom modelu zamerali uzan fokus na upravljanje i kontrolu rizika, kao i na stvaranje silosa koji mogu biti nefleksibilni. Grafički prikaz ilustruje jasno odvojene komponente koje u stvarnosti jesu ili moraju biti dosta bliže povezane sa oblastima preklapanja. Takođe su zamerana i nerealna očekivanja vlasnika rizika, iz prve linije odbrane, od druge i treće linije, da prvoj liniji mogu pružiti lažni komfor.

Dakle, stari model se fokusira na tri linije odbrane koje se sastoje od operativnog upravljanja, nadzora rizika i interne revizije, a novi model obuhvata nabrojane slojeve sa fokusom na saradnji i objektivno usklađivanje među linijama koje vode do efikasnije

sigurnosti u poslovanju. Novi model pruža pravovremenu evoluciju pouzdanog alata. Reč „odbrana“ je nestala u novom modelu. Naglasak je na potrebi da se svi delovi organizacije fokusiraju na cilj upravljanja, procene i izveštavanje o izvesnosti postizanja ciljeva. Model obećava da će promeniti način na koji mnoge organizacije gledaju ne samo na rizik, već i na kontrolu, saradnju, komunikaciju, odgovornost, uverenje i još mnogo toga. Danas se primenjuje u svim organizacijama bez obzira na veličinu i složenost.

 

Novi model insistira na postojanju redovne interakcije između interne revizije i uprave. Jedna značajna promena je zapravo veća uključenost organa upravljanja. Model Tri linije jasno definiše uloge i odgovornosti upravljačkog tela, kao i izvršnog rukovodstva i interne revizije. Ove uloge nisu ograničene na upravljanje rizikom, već su usredsređene na celokupno upravljanje organizacijom. Pored toga, ističe značaj komunikacije i saradnje svih delova organizacije. Interna revizija, iako nezavisna funkcija nije izolovana, jer funkcija mora da razume organizaciju iznutra. Samo kada svi delovi organizacije rade zajedno, sa usklađenim ciljevima, organizacija će delovati efikasno i moći će da ostvari svoje ciljeve.

Iako novi model nije savršen, mnogo više pomaže organizacijama da razumeju odgovornosti i odnose između organa upravljanja, uprave, interne revizije i drugih učesnika. Njegova primena u praksi ukazaće i na delove koje u hodu treba menjati i prilagođavati savremenim uslovima privređivanja i specifičnim potrebama organizacija.

Model je „živ mehanizam“ koji će se podrobnije definisati i usavršavati kroz primenu i vreme.

 

Autor je specijalista interne kontrole i revizije Nelt Grupa, ovlašćeni interni revizor u Komori revizora Srbije i predsednik Sekcije za privredu u Udruženju internih revizora Srbije