Neltov doprinos očuvanju životne sredine

Nelt avatar Nelt 13.03.2019.

Nelt se aktivno bavi prikupljanjem i zbrinjavanjem ambalažnog otpada preko ovlašćenog operatera Sekopak.

Nelt se aktivno bavi prikupljanjem i zbrinjavanjem ambalažnog otpada preko ovlašćenog operatera Sekopak. U 2018. godini obezbeđeno je ponovno iskorišćenje 800 tona ambalažnog otpada sa tržišta Srbije.

Na taj način kompanija doprinosi smanjenju količine otpada koji završava na deponijama a time i manjoj emisiji CO2. Ovim je uspešno je ispunjen opšti, kao i svaki specifični cilj za 2018. kada je u pitanu upravljanje ambalažnim otpadom.

Od 2016. godine zaposleni aktivno sortiraju otpad i na radnom mestu. Obeležena mesta za separaciju otpada omogućavaju prikupljanje kartona, papira, pet ambalaže, metala i stakla i razdvajanje od ostalog otpada koji ne može da se reciklira. Kao rezultat ove prakse tokom 2018. godine prikupljeno je i razvrstano 14.800kg belog papira, 1.200kg PET ambalaže, 62kg aluminijumskih limenki, 16kg stakla.

Ovako klasifikovan otpad se zajedno sa ambalažnim otpadom nastalim u procesu rada skladišta sakuplja i presuje u eko dvorištu, postavljenom u centralnom distributivno-logističkom centru kompanije u Dobanovcima.