Nelt ST dhe BFF i dërguan dhurimin “Rrjetit për rishpërndarjen e ushqimit” në Maqedoni

Nelt avatar Nelt 08.07.2020.

Kompania jonë Nelt ST nga Maqedonia morri pjesë në projektin “Rrjeti i qëndrueshëm për rishpërndarjen e ushqimt” me dhurimin e prodhimeve Nutrino në vlerën prej 15.500 euro.

“Me drejtimin e rregullt dhe zvogëlimin e ushqimit të tepërt, i kontrbojmë bashkësisë në të clën jetojmë”, thotë Blaze Josifovski nga organizata “Ajde Makedonija” në Shkup dhe shton se kjo është njëra nga mënyrat e zvogëlimit të pasojave të ndryshimeve klimatike.

Nelt dhuroi 16.875 paketa me prodhimet Nutrino në formën e ushqimit për bebe dhe lëngjet.

“I drejtojmë një falenderim të madh Nelt-it ST. Prodhimet që kompania dhuroi do t’u shpërndahet qytetarëve që i përkasin kategorive sociale të rrezikuara në kuadër të organizatave siç janë: Legis, Doverba, Ljubeznost, Sv. Spas, Hops, Utešitelj dhe qendra për fëmijë e rrugës nga Šuto Orizari”, shton Josifovski.